Vad säger lagen om återvinning av bilar

Lagen om återvinning har formulerats av Naturvårdsverket i ”Förordning SFS 2002/185 & 6” till bilproducenterna. Målet med återvinning av 95 % av bilens vikt har med råge nåtts. En förändring har tillförts. Återanvändning av begagnade bildelar skall inkluderas i målet. Auktoriserade bilskrotar ingår i processen enligt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186”. När ägaren skall skrota bilen i Göteborg skall skrotningsintyg utföras med sanering som följd. Demontering av vitala och säljbara komponenter sker före pressning och transport till ett fragmenteringsföretag. Där återvinns resten enligt den lyckade återvinningsprocessen, som letts av Stena Recycling i Göteborg och kan ses i YouTube.

Försäljning av nyttjade bilkomponenter och återanvändande av bilar som har skrotas har pågått i över 100 år. Ända sedan 1920-talet har människor plockat reservdelar på fordon som lämnats för återvinning. Det är en av de äldsta verksamheterna inom återvinning. Bilskrotarna fungerade inte som dagens företag utan det mesta handlade om att ta hand om fordonskomponenter som man kunde sälja vidare. Miljöaspekter för naturens skull existerade inte vid den här tiden. Men på grund av att fragmenteringsanläggningarnas igångsättande på 70-talet kunde hela personbilen demonteras. Bilskrot i Göteborg koncentrerade sig fortfarande på försäljning av delar och hade inte satt miljön som prioritet, precis som i andra branscher.

Bildemonteringar avregistrerar och skrotar personbilar med kostnadsfri bärgning. Huvudsyftet är att hämta och flytta de uttjänta fordonen till en behörig skrot för gratis skrotning och avregistrering hos bilregistret. Men det gömmer sig tillika några som inte är lagliga aktörer på andra sidan av de här webbsidor. Och de önskar emottaga personbilen av helt andra orsaker. Inte minst för illegal hantering.

Vad säger lagen om återvinning av bilar

I samband med att miljömedvetenhet höjts i Sverige har bilskrotarna behövt att anpassa sig. För att få en hälsosam och mest gynnsam bilskrotning i Göteborg, grundades Sveriges Bilskrotares Riksförbund 1961. Men det var inte för än 1975 som en skrot vara skyldiga att ha befogenhet från Transportstyrelsen. Detta kom i anknytning med bilskrotningsförordningen och bilskrotningslagen. Då startades också att skrota bilen ersättning för fordon i och med demonteringspremien och återvinningsfonden. Folket skulle motiveras att skrota sina fordonsvrak och få kompensation. Innebörden med skrotpremien var, att när man skaffade sig en ny bil skulle man erlägga en avgift för framtida skrotningen av bilen. Denna betalning skulle senare ligga till grund för pengarna som betalades när samma fordon lämnades för skrot.

I Kungälv får man pengar för Peugeot 307 på bilskrot

Lämnar skrotpremie på bilskrot för uttjänta Honda Accord i Kungälv

I Juni 2007 avslutades programmet med betalning för skrotbilar och producentansvar för fordon startade. I nuläget är det biltillverkaren som ansvarar för att deras uttjänta bilar blir demonterade och de skall skrota bilen gratis om inga väsentliga delar saknas. Bilproducenterna har ihop med Bilretur skapat ett nätverk av auktoriserade företag där man avgiftsfritt kan lämna och kassera sitt fordon. Avgiftsfri skrotning kan bara lovas om fordonet är utan avsaknad av bildelar. Fattas värdefulla bilkomponenter har bilskrot med självplock rätt att erfordra kompensation för att ta emot och återvinna bilen. Enligt miljöbalken är hela ansvaret på fordonsägarn att skrotbilen hamnar på en godkänd återvinningsföretag när den är skadlig för omgivningen.