Mobility Sweden

Mobility Sweden är den svenska branschorganisationen som representerar tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Deras medlemsföretag är ansvariga för en betydande del av nybilsförsäljningen i Sverige och samarbetar både nationellt och internationellt för att främja hållbar mobilitet och transportlösningar. Organisationen arbetar med en vision för år 2030 som fokuserar på tre huvudpunkter:

Utsläppsfria fordon

De strävar efter att främja energieffektivitet och användningen av förnybara drivmedel samt elektrifiering av fordon. Detta syftar till att minska och slutligen eliminera behovet av fossila bränslen. Det är beroende av styrmedel som främjar energieffektivitet och förnybar energi samt tillgängligheten och kvaliteten på fossilfria drivmedel.

Olycksfria fordon

Mobility Sweden arbetar för att förbättra trafiksäkerheten genom att främja användningen av fordon som uppfyller höga säkerhetsstandarder. Deras mål är att fordon som körs enligt trafikreglerna, hanteras korrekt och underhålls av auktoriserade serviceverkstäder inte bör orsaka dödsfall eller allvarliga skador. Detta stöder Nollvisionen och höga säkerhetsstandarder på den svenska marknaden.

Konkurrenskraftiga fordon

Mobility Sweden strävar efter att skapa effektiva mobilitets- och transportlösningar som ökar tillgänglighet, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. De betonar att hög kvalitet, säkerhet och miljöstandard ska vara lönsamma och uppmuntrar fri och sund konkurrens på fordons- och transportmarknaden. Detta kräver rättvisa beskattningsregler för transporter, tydliga och långsiktiga regler samt internationell harmonisering.

Sammanfattning

Deras arbete syftar till att driva fordonsindustrin mot långsiktigt hållbara mobilitets- och transportlösningar, samtidigt som de tar hänsyn till klimat, miljö, säkerhet, konkurrens, utveckling och tillväxt. Genom samarbete med europeiska och globala organisationer som ACEA och OICA försöker de uppnå sina mål och främja en mer hållbar framtid för fordonsindustrin.

Vem kan ge auktorisation för bilskrotning?

Vem kan ge auktorisation för bilskrotning?

I Sverige ges auktorisation för bilskrotning av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är en myndighet på regional nivå och hanterar olika ärenden och tillstånd inom sina respektive län. När det gäller bilskrotning, ansvarar Länsstyrelsen för att utfärda auktorisationer till bilskrotningsföretag och övervaka att dessa företag följer de lagkrav och standarder som gäller för hantering av avvecklade fordon och bilskrot.

Bilskrotningsförordningen

Bilskrotningsförordningen

Sammanfattning av bilskrotningsförordningen som reglerar hanteringen av uttjänta bilar i Sverige. Förordningen, med beteckning SFS 2007:186, utfärdades den 19 april 2007 och har ändrats fram till och med SFS 2023:135. Här är en sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i förordningen.