Producentansvar för uttjänta bilar

Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar i Sverige. Denna förordning fastställer regler och skyldigheter för bilproducenter och andra ekonomiska aktörer när det gäller hanteringen av uttjänta bilar. Här är några viktiga punkter från denna förordning:

Mottagning av uttjänta bilar

En producent som har tillverkat eller infört en bil i Sverige är skyldig att utan ersättning ta emot uttjänta bilar för skrotning. Om det inte finns någon auktoriserad bilskrot, är producenten skyldig att ta emot en andel av uttjänta bilar baserat på marknadsandelen av nyregistrerade bilar.

Mottagningssystem

Producenten måste se till att det finns ett eller flera lämpliga mottagningsställe för uttjänta bilar där bilägare kan lämna sina fordon. Ett mottagningssystem anses lämpligt om det är tillgängligt inom rimligt avstånd, erbjuder god service, skrota bilen på ett miljömässigt godtagbart sätt, och främjar återanvändning och återvinning av material och komponenter.

Mål för återanvändning och återvinning

Producenten ska se till att minst 85 procent av en uttjänt bils vikt återanvänds eller återvinns, med minst 80 procent av vikten som utgör återanvändning eller materialåtervinning. Från och med 2015 ska minst 95 procent av bilens vikt återanvändas eller återvinnas, med minst 85 procent som återanvändning eller materialåtervinning.

Samråd med kommuner

Producenten måste samråda med de berörda kommunerna när det gäller frågor om mottagningssystemet, inklusive placering och utformning av mottagningsställen.

Informationskrav

Producenten måste lämna information om bilars konstruktion med avseende på möjligheter till återvinning och materialåtervinning. De måste även informera om hur uttjänta bilar ska tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Redovisning och tillsyn

Producenten ska årligen rapportera hur de uppfyller sina skyldigheter enligt förordningen. Tillsynsansvar ligger hos Naturvårdsverket.

Bemyndiganden

Naturvårdsverket har befogenhet att utfärda föreskrifter om rapportering och verkställighet.

Överklagande

Beslut som tas enligt vissa delar av förordningen är inte överklagbara.

Straffbestämmelser

Brott mot denna förordning kan leda till böter. Det är straffbart om en ekonomisk aktör inte fullgör sina skyldigheter att ta emot uttjänta bilar, lämna nödvändig information eller följa föreskrifter.

Endast producenternas mottagningssystem eller auktoriserad bilskrot får hantera uttjänta bilar

En ny bestämmelse har införts i avfallsförordningen som innebär att innehavaren av en uttjänt bil från och med 1 maj 2023 inte får lämna den till någon annan än en producent, producenternas mottagningssystem eller en auktoriserad bilskrot

Denna förordning är en del av Sveriges försök att minska avfallet från uttjänta bilar och främja återanvändning och återvinning av material och komponenter. Den syftar till att minska miljöpåverkan och främja en mer hållbar hantering av uttjänta fordon.

Vad får man för en komplett bil på skroten?

Vad får man för en komplett bil på skroten?

När man säljer en komplett bil till Uffes bilskrot är skrotpriset på bilen 3 500 kr, om den har original katalysator. Är det inte original får man 1 500 kr. Ska företaget ombesörja att hämta skrotbil blir det ett prisavdrag på 1 500 kr för transporten.

Får man tillbaka skatten när man skrotar bilen?

Får man tillbaka skatten när man skrotar bilen?

För att undvika onödiga kostnader och för att få tillbaka skatt och överskjutande försäkrings pengar när du skrotar din bil, är det viktigt att följa några viktiga steg.