ELV-direktivet för uttjänta fordon

ELV-direktiv, förordning om cirkulära krav för konstruktion av fordon och hantering av uttjänta fordon har flera huvudsyften och innehåller viktiga bestämmelser för att främja en mer cirkulär fordonsindustri. Här är några av de viktigaste aspekterna som tas upp i förslaget:

Cirkularitet i fordonskonstruktion

Förslaget syftar till att skapa cirkulära krav för konstruktion och tillverkning av fordon med fokus på återanvändbarhet, återvinning och återvinningsbarhet samt användning av återvunnet material. Detta skulle verifieras vid typgodkännande av fordon.

Informationskrav

Fordonstillverkare förväntas tillhandahålla detaljerad och användarvänlig information om demontering och återvinning, inklusive användning och placering av kritiska råmaterial i fordon. Detta inkluderar även information om andelen återvunnet material i nya fordon.

Återvunnet material

Mål föreslås för andelen återvunnen plast i nya fordon fram till 2030. Kommissionen får befogenhet att fastställa mål för andelen återvunnet stål inom tre år efter att förordningen har trätt i kraft. Möjligheten att sätta mål för andra material, som aluminium och kritiska råmaterial, kommer att utvärderas i framtiden.

Minimering av skadliga ämnen

Förslaget överför de nuvarande begränsningarna för bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom från direktiv till förordning. Det betonar även att minimera förekomsten av andra skadliga ämnen i enlighet med Kemikaliestrategin.

Behandling av uttjänta fordon

Förslaget har som mål att förbättra kvaliteten på återvinningen av plast, stål och aluminiumfraktioner från uttjänta fordon. Det innehåller även en tydligare definition av återvinning samt förbud mot deponering av icke-inert avfall från demontering av fordon som inte har genomgått efterbehandling.

Export av fordon

Förslaget har som mål att öka behandlingen av uttjänta fordon inom EU genom att fastställa ansvarsfördelning och kriterier för skrotningsintyg. Det innehåller även åtgärder för att motverka illegal export av fordon.

Producentansvar

Det inför krav på utökat producentansvar för uttjänta bilar för att öka insamlingen och förbättra hanteringen samt kompensera för kostnadsökningar.

Utökning av fordonskategorier

Förordningen kommer gradvis att inkludera fler fordonskategorier genom att kräva information om materialsammansättningen av fordon.

Anpassning till svensk rätt

Flera av de föreslagna bestämmelserna saknar motsvarighet i svensk rätt. Därför kommer de nationella författningarna att behöva ses över och anpassas för att undvika överlappningar och för att uppfylla de nya EU-kraven.

Sanktioner

Förändringar kommer också att krävas i de nationella bestämmelserna om straff och administrativa sanktioner för att uppfylla de nya överträdelsekategorier som föreslås i EU-förordningen.

Det föreslagna förslaget är inriktat på att främja en mer cirkulär och hållbar fordonsindustri med många bestämmelser som syftar till att minska miljöpåverkan och främja återvinning och återanvändning. Det kommer att kräva anpassningar i svensk rätt och myndighetsföreskrifter för att implementera de nya kraven.

Regler för att skrota bilar i Sverige

Regler för att skrota bilar i Sverige

Regler för att skrota bilar i Sverige är reglerade enligt EU-gemensam lagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (ELV-direktivet). Syftet med denna lagstiftning är att förebygga uppkomsten av avfall från fordon och se till att uttjänta fordon hanteras på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Bilskrotningsförordningen

Bilskrotningsförordningen

Sammanfattning av bilskrotningsförordningen som reglerar hanteringen av uttjänta bilar i Sverige. Förordningen, med beteckning SFS 2007:186, utfärdades den 19 april 2007 och har ändrats fram till och med SFS 2023:135.