När är det dags att skrota bilen

Det förekommer många förslag om tidpunkten för att skrota bilen. Den mest anmärkningsvärda kommer troligtvis från Motormännen. Organisationen förordar att alla bilar över 10 år skall skrotas. Inte ens medlemmarna följer den rekommendationen. Det finns sakligare faktorer att beakta när beslutet tas. Är påtvingade reparationskostnader större än köp av en likvärdig fungerande bil, är det dags att lämna fordonet till en auktoriserad bilskrot i Göteborg.

Har bilen noll eller ringa värde och är bensinslukare bör man ur miljösynpunkt skrota den. Står bilen avställd i väntan på billigare reparationer bör man ur ett ekonomisk perspektiv skrota bilen i Göteborg snarast. Den kommer att orsaka kostsamma miljöproblem. Och av personliga skäl vill kanske någon att ingen ny ägare skall få finnas på en gammal trotjänare. Då känns det kanske bäst att låta den gå till ett ständigt återvinnande kretslopp.

Äger man en äldre bil som är stående och är för kostsam att reparera? Den typen av bil kan man anse vara uttjänt. Personbilen måste avregistreras från Transportstyrelsens för att permanent försvinna. Och det kan inte vem som helst göra. Uteslutande en av myndigheternas behöriga bilåtervinnare kan utfärda ett skrotintyg, som accepteras av myndigheten. Att återvinna skrotbilen hos auktoriserade företag är en förutsättning, som ägaren ska ha kännedom om.

Bilskrotar jobbar hårt för hållbar utveckling genom skrotning av bilar. I och med bilskrotningsförordningen inträde, ökade kraven på skrotaren angående återvinningen. Och många aktiviteter igångsattes år tjugohundrasju efter de nya förordningarna beträffande bildemontering och skrotbilars omhändertagande. Ingen som höll på med bilskrotning slapp undan de tuffa kraven, som ställde många gamla erkända skrotföretag på bar backe.

Anlita auktoriserad skrot för skrotning av fordon

Om han personligen transporterar till bilskroten med det uttjänta fordonet och få, ta emot ett mottagningsbevis, som bevisar kommande skrotning, har hen överlämnat allt ansvar. En ackrediterad återvinningsföretag tar emot bilar upp till 3500 kg totalvikt utan kostnad. Det behöver vara ett fullständigt fordon med katalysator. Skrotvärdet minskar med cirka 500 kr om den saknas. Men med hjälp av en bättre återvinning och ett större sug av begagnade bildelar ersätter de flesta bilskrotar vid inlämningen. Och de är hungriga att öka sina volymer. Betalningen förändras därför synnerligen. Därför kan det vara lönande att ringa traktens skrotbolag innan inlämningen.

Vissa har bilskrot med självplock av begagnade bilkomponenter och brukar betala mycket bra för några bilmodeller. Därför finns det en god chans att få en skrotpeng när det är dags att återvinna bilen. Men i allmänhet är skrotbilen avställd och får inte framföras på statliga vägar. I enlighet med förordning är fordonsinnehavaren skyldig för allt som sker fram tills demolering och skrotning är fullgjorts. Därutöver klassas en skrotbil, som miljöfarligt avfall, och kan förorsaka missförhållanden om den kommer vilse. Då bärgning, måste engageras ska fordonsinnehavaren vara iakttagande på några centrala detaljer. Med tanke på ansvaret, måste hen begära ett attesterat mottagningsbevis, som styrker bildemontering i anknytning med skrota bilen.

Fortsättningsvis behöver man söka sig till ett transportföretag med tillstånd från Länsstyrelsen att bärga (uttjänta fordon) miljöfarligt avfall. Fordon hämtas av de flesta företag, som inte motsvarar de här lagkraven. Rätt många uttjänta fordon exporteras olagligt. Det här styrks bland annat i Naturvårdsverkets ”kriminella exporter frakter av avfall”. Och riksdagens rapporter i frågan kan läsas i förslag 2017/18:246. Det är tydligt att det finns några oförklarade frågor, som i andra hand är bundna till förpliktelse att avregistrera bilen. Faktum är, att massor fordon inte når dit, fastän att det är bilinnehavarens ansvar. Flertalet Miljöbrott och bedrägerier, med uttjänta fordon, verkar ha pågått i ett flertal år, utan att förutnämnda maktbefogenheter lyckats stävja dessa. Men förutom de två ovannämnda handlingarna kan en inspektion göras av ägaren. På Trafikverkets internetsida, under ”status fordon”, kan upplysning om bilen beskådas. Ett påskrivet skrotintyg kan belägga, att det rättsliga plikten för bilen tills demontering av bilen har fullgjorts.