Skrota och återvinn din bil på Hisingen

Att skrota bilen på Hisingen med återvinning betyder inlämning av fordonsvraket med godkänt registreringsbevis och, vid behov, fullmakt till en auktoriserad bilskrot, som är inriktad mot sådan verksamhet. Men det blir inte alltid så, trots att en ägare ansvarar för sitt fordon till det är avregistrerat enligt miljöbalken. Övergivna fordon i naturen eller på undanskymda platser vittnar om ett annat sätt för avhysning. Dumpning med nedskräpning har alltid funnits som alternativ till återvinning, och den tycks leva kvar på vissa platser. Idag klassas skrotbilar, som miljöfarligt avfall, och ger myndigheterna ett effektivare verktyg att bötfälla miljöbovarna. Så att skrota bilen på Hisingen utan korrekt återvinning kan bli mycket dyrbart.

Korrekt bilskrotning och återvinning av fordon på Hisingen sker endast hos företag som har auktorisation från Länsstyrelsen. Dessa företag är skyldiga att redovisa hur allt miljöfarligt material har omhändertagits. Klarar inte bilskroten detta riskerar företaget att förlora sin auktorisation.

Skrota och återvinn din bil på Hisingen

Återvinn bilen hos en auktoriserad aktör på Hisingen

Den ansvarsfulla ägaren vet vad miljöbalken föreskriver och handlar därefter. Ett skrotningsintyg från en certifierad bildemontering bevisar att lagen följts. Dessutom ges ett stort bidrag till klimatförbättring genom skrotning enligt bilproducenternas förordning, som bland annat föreskriver insamling och minst 95 procent återvinning av fordonens vikt. Att skrota och återvinna sin bil på Hisingen på en auktoriserad bildemontering innebär en miljöanpassad och övervakad sanering och tillvaratagande av alla miljöfarliga, vätskor, komponenter och ämnen.

Efter pressning skickas paketen till fragmentering där återvinningsprocessen slutförs. Och det är den, som ger stora miljö- och kostnads-besparingar. Efter sortering av de ingående materialen går dessa som råämnen för nedsmältning. Där ingår de i ett ständigt kretslopp i olika nyproduktioner. Ett ton återvunnet stålfragment sänker koldioxidutsläppet med lika mycket. Dessutom sparas cirka 80 % energi jämfört med tillverkning av ny metall ur malm eller mineraler. Kostnadsbesparingar blir också betydande. En del av dessa kommer även bilägarna till del. Det betyder, att det inte borde finnas något annat alternativ än att lämna fordonet till en auktoriserad bilskrot på Hisingen för återvinning.