Bilskrot som skrotar bilar för dödsbo i Partille

Ska du skrota en bil i Partille för ett dödsbo kan Bilbärgning Gbg hjälpa dig med detta. Det som behövs är en fullmakt och det senast utfärdade registreringsbevis del 2. Företaget ombesörjer även transporten till Uffes bilskrot som är auktoriserad.

Tel 031-94 37 60 för mer information!

Tillgångar och skulder hos en avliden person samlas i en förteckning som juridiskt benämnes för dödsbo. Delägare är lagliga arvingar som änka eller änkling samt barn eller deras avkomlingar. En person som utnämnts i ett testamente skall ingå i gruppen. De skall gemensamt utfärda en handlingsplan. Normalt brukar delägarna utfärda en fullmakt till en arvinge att förvalta dödsboet. Alternativ är att anlita en extern boutredningsman. Ett förbehåll är att bara alla dödsbodelägare tillsammans har rätt att få information om banktransaktioner före dödsdagen. Och innan dödsboet har skiftats eller delägarna sinsemellan kommer överens om ett annat förfarande, kan den avlidnes tillgångar endast användas av dessa tillsammans.

Bilskrot som skrotar bilar för dödsbo i Partille

Ett dödsbo är en död persons skulder och tillgångar. Dödsboet är en juridisk person som finns fram tills dess att det upplöses genom arvskifte. Innan dess ska det förvaltas av dödsboets delägare tillsammans. för att kunna skrota bilen i Partille krävs en fullmakt från dödsbodelägarna. Detta skall tillsammans med registreringsbevis del 2 lämnas till en auktoriserad bilskrot i Partille så att bilen kan skrotas och avregistreras från Transportstyrelsen.

Skrota bil för dödsbo i Partille

Om en bil ingår, som kvarlåtenskap, kan delägarna besluta om avyttring/skrotning. Då det senare väljes skall en fullmakt fyllas i av dödsboets utsedda förvaltare. Detta lämnas till bildemontering, tillsammans med giltigt registreringsbevis, när bilen hämtas. Då är det också viktigt att erhålla ett signerat mottagningsbevis, som ligger till grund för en laglig avregistrering på bilregistret hos Transportstyrelsen.